x

Error message

An illegal choice has been detected. Please contact the site administrator.

Public Health

People

a man Prashant Loyalka Senior Fellow Associate Professor
ma yue headshot Yue Ma Research Scholar
huan wang stanford 1 Huan Wang Research Scholar
scott rozelle new headshot Scott Rozelle Senior Fellow Helen F. Farnsworth Endowed Professorship, Co-director, SCCEI
nathan congdon wideshot Nathan Congdon Professor, Queen's University Belfast
stanford profile Xiaochen Ma Lecturer
zhou huan headshot Huan Zhou Affiliate
yianguo headshot Yian Guo Project Manager, REAP
Heather Rahimi Headshot Heather Rahimi Communications Manager, SCCEI
Headshot of Matthew Boswell. Matthew Boswell Associate Director, SCCEI
alexis   good Alexis Medina Associate Director, SCCEI